Alpaca-Research

 

Bureau voor integriteit en veiligheid en recherche onderzoek

Welkom 

 

Alpaca-Research is een particulier onderzoek bureau (POB) dat valt onder de werking van de WPBR en heeft daartoe een vergunning van de Minister van J&V c.q. Rechtsbescherming (POB 1738). Het bureau is onderdeel van Alpaca-Interim BV.

Alpaca-Research richt zich op integriteitsonderzoek en –advies in de sectoren maatschappelijke dienstverlening, zorg, openbare orde en veiligheid. Daarnaast is de wereld van Onderwijs, Cultuur en Sport vertrouwd terrein. We vormen een klein bureau dat snel en gedegen werkt. We leveren scherpe analyses en rapporteren onze bevindingen in een vorm zodat u zelf verder kunt, rekening houdend met de krachtenvelden waar u rekening mee moet houden.

We kijken verder dan de individuele casus, we adviseren in concreto en niet in abstracties en we respecteren de privacy van betrokken medewerkers, clienten en andere belanghebbenden. We werken daartoe met een gedragscode en beschikken over een klachtenregeling.

De vaste kern van Alpaca-Research wordt gevormd door Drs. Rob J.H.M. Kievitsbosch, gediplomeerd particulier onderzoeker, ervaren bestuurder, manager en procesbegeleider. Waar nodig worden met gelieerde partners onderzoekskoppels gevormd rekening houdend met benodigde deskundigheid of achtergrond.

U bent bij ons aan het juiste adres voor onderzoek naar integriteitschendingen, veiligheids- en calamiteitenonderzoek, onafhankelijk voorzitterschap van interne onderzoeken in uw organisatie. Daarnaast zijn we – al of niet in de context van casusonderzoek -beschikbaar voor advisering op het gebied van integriteitsbeleid en het verrichten van een audit integriteit en veiligheid.


 

Expertise

 

Rob Kievitsbosch is vanuit de gevarieerdheid van zijn loopbaan thuis in een breed spectrum van organisaties en werkvelden, zowel in de uitvoeringspraktijk als in de beleids- en bestuursomgeving. U vindt een weergave daarvan in het verkorte CV (klik hier voor een weergave). Hij spreekt de taal van (politiek) bestuurders, managers,medezeggenschap, uitvoerders en clienten in de (forensische) zorg, in het domein van openbare orde en veiligheid (overheid en private sector) en de strafrechtketen. Hij verstaat zich met jeugd en (jong)volwassenen ook wanneer zij een verstandelijke beperking hebben.

Integriteitsbeleid is een actueel hot item waar veelal concrete casuistiek aanleiding van is. Deze casuistiek verwijst met regelmaat naar omissies in integriteitsbeleid en gebrek van eigenaarschap onder degenen die in de dagelijkse werkpraktijk verantwoordelijk zijn voor toezicht, handhaving en coaching. We kunnen u helpen de diverse bouwstenen van goed integriteitsbeleid te maken, te ordenen en tot een stevig construct te maken. 

Integriteitsvraagstukken en –schendingen geven spanning en brengen onderling vertrouwen aan het wankelen. Onafhankelijk onderzoek objectiveert en neutraliseert maar is op zichzelf ook een verzwarende factor. Daar moet je als opdrachtgever en opdrachtnemer mee om kunnen gaan. Alpaca-Research kent de hitte van de strijd uit eigen ervaring als opdrachtgever, als direct betrokkene en als belanghebbende en kan deze kennis en ervaring vertalen in niet alleen een ‘onderzoekstijl op maat’ maar ook in een passende communicatiestrategie.

De kunst van goed onderzoek is niet alleen adequate omgevings- en materiekennis, een goed onderzoeksplan en passende onderzoekstechnieken, maar vooral ook nauwgezet rapporteren met gevoel voor de strategische context waar de opdrachtgever zich in bevindt. Waarheidsvinding is van belang maar versteviging van integriteit vraagt om duiding van context en zicht op verbeteringsopties die bij de organisatie en competenties van betrokkenen passen. Dit maatwerk staat voor ons voorop en we werken er naartoe dat onze rapportages zoveel als mogelijk een positief vertrekpunt zijn voor u als opdrachtgever. We rechercheren scherp, we rapporteren constructief.


 

Informatie

 

Rob Kievitsbosch (1957) is afgestudeerd in de sociale wetenschappen aan de Rijks Universiteit Groningen. In de context van zijn loopbaan heeft hij daarna diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van management en bestuur. Leiderschap heeft hem als thema in het bijzonder bezig gehouden. Zo heeft hij leergangen gevolgd bij het ROI (publiek leiderschap), aan Harvard University USA (senior management in government) en Comenius (Europese Leergang). Daarnaast heeft hij opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van integriteit en recherche onderzoek.

Zijn loopbaan omvat zowel de private (maatschappelijke dienstverlening, (forensische) zorg voor (LVB) jeugdigen en volwassenen) als de publieke sector (Gevangeniswezen, Nationale Politie, gemeentelijke dienst Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn). Klik hier voor een verkort CV.

De vestigingsplaats van Alpaca is Groningen, haar speelveld heel Nederland en daarbuiten.

Contact

 

Wilt u meer weten? We stellen prijs op persoonlijk contact en komen graag op afspraak bij u langs.
U kunt natuurlijk ook mailen.


ALPACA-Research bureau voor integriteit en veiligheid en recherche onderzoek

Telefoon: 0650607031
E-mail: info@alpaca-research.nl